opcina.novi.travnik@tel.net.ba +387 (0)30 795 600

  

mirjanablazevic

Pomoćnica načelnika pri Službi za opću upravu i društvene djelatnosti

Mirjana Blažević, dip.pravnica

Mirjana Blažević rođena 01.05.1965.godine u Zenici. Osnovnu i srednju Ekonomsku školu završila u Zenici. 19.04.1989.godine diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Nakon provedene procedure putem Agencije za državnu službu Federacije BiH , 01.08.2007. godine postavljena na radno mjesto rukovodećeg državnog službenika pomoćnice načelnika pri Službi za opću upravu i društvene djelatnosti u Općini Novi Travnik. Prije postavljena na radno mjesto pomoćnice načelnika radila u Višem sudu u Zenici, Centru za besplatnu pravnu pomoć Španske humanitarne organizacije MPDL u Zenici, Centru za besplatnu pravnu pomoć Američkog komiteta za izbjeglice - ARC i Centru za besplatnu pravnu pomoć „Vaša prava BIH“u Travniku na poziciji glavnog pravnika za Regiju jug. Bila i član redakcijskog kolegija Magazina „Vaša prava“.

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti obavlja slijedeće poslove:

 • provodi odluke Općine i druge opće akte koji se odnose na opću upravu,

 • rješava u upravnim stvarima iz oblasti opće uprave,

 • izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa, te obavlja druge kadrovske poslove,

 • obavlja upravne i stručne poslove iz oblasti boračko – invalidske zaštite,

 • upoznaje javnost o radu Općine i rješava po zahtjevima fizičkih i pravnih lica za pristup informacijama,

 • sarađuje sa javnim ustanovama, organizacijama i udruženjima iz oblasti predškolskog odgoja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta i boračko – invalidske zaštite,

 • vodi propisane službene evidencije u oblastima iz svoje nadležnosti i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,

 • organizira i vodi poslove matičnih knjiga,

 • obavlja poslove ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa,

 • vodi poslove centra za registraciju birača,

 • priprema godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analizira provođenje poslova i sačinjava izvještaj o radu,

 • druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave, a po svojoj vrsti, srodnosti i međusobnoj funkcionalnoj povezanosti spadaju u poslove koje obavlja ova Služba.

Preuzimanja

Mladi

Javni poziv omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja na području Općine Novi Travnik
Obrazac 1. – Zahtjev za upis u općinski spisak omladinskih udruženja, bos
Obrazac 1. – Zahtjev za upis u općinski spisak omladinskih udruga, hr
Pravilnik o vođenju spiska omladinskih udruženja

BIZ/BIS

I

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata objavilo je u 2021. godini slijedeće Javne pozive:

 1. Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za jednokratnu novčanu pomoć za liječenje članova uže obitelji poginulih branitelja, obitelji umrlih ratnih vojnih invalida, obitelji umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i obitelji umrlih razvojačenih branitelja u 2021. godini i Lista oboljenja
 2. Javni poziv Transfer za obilježavanje značajnih datuma za 2021.
 3. Javni poziv Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljske populacije za 2021. za slučaj smrti članova njihove uže obitelji
 4. Javni poziv Transfer neprofitnim organizacijama-udrugama proisteklim iz domovinskog rata za 2021.
 5. Javni poziv Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja za 2021.

II

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata nam je aktom broj: 04-41-3563/11 od 21.07.2011. godine dostavilo izmjene i dopune Procedura za obezbjeđenje efikasnosti u poslovima evidencije i kontrole proračunskih sredstava po osnovu povrata uplaćenih naknada za invalidnine i ratna priznanja.

Navedenim Procedurama utvrđena je obaveza općinskih službi, kao i korisnika invalidnina, a u svrhu kontrole proračunskih sredstava i to na način da su se korisnici invalidnina dužni javiti u općinsku službu radi identifikacije, uz osobne dokumente svakih 6 (šest) mjeseci. Općinske službe na kraju svake godine moraju vršiti sravnjenje broja korisnika invalidnina.

Korisnici primanja po osnovu braniteljsko invalidske skrbi koji nisu u mogućnosti da se osobno odazovu (teža bolest, nepokretnost), ako borave van područja općine ili u inozemstvu, dužni da nas obavijeste kako bi mogli, kao nadležna Služba, da poduzmemo odgovarajuće mjere i da u konačnici ne bi došlo do obustave isplate invalidnine.

III

Kantonalna uprava za branitelje aktom broj: 11-33-470/21 od 21.01.2021.godine obavijetila je općinske službe nadležne za braniteljsko invalidsku skrb da moraju odjaviti sa zdravstvenog osiguranja sve korisnike kojima je rješenje o priznatom pravu na zdravstvenu zaštitu isteklo. Naime, pravo na zdravstveno osiguranje je privremenog karaktera i priznaje se na period od dvanaest mjeseci u skladu sa Pravilnikom o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu („Sl.novine KSB“, broj: 6/16). Zbog naprijed navedenog, svi korisnici koji zdravstvenu zaštitu kao pripadnici braniteljske populacije, dužni su prije isteka perioda na koji imaju rješenjem priznato pravo da se jave u Centar za pružanje usluga građanima (šalter sala Općine) radi informiranja, kao i o dokumentaciji koju su dužni dostaviti radi daljeg ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje u slučaju da isto ne mogu ostvariti na drugi način.

Obavijesti i zanimljivosti

Pogledajte sve novosti

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17