Vijeće u okviru svojih nadležnosti:

 • priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja statut jedinice lokalne samouprave;
 • usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta jedinice lokalne samouprave;
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;
 • donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom;
 • donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave;
 • donosi odluke o zaduživanju;
 • donosi programe uređenja građevinskog zemljišta;
 • donosi plan korištenja javnih površina;
 • donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta;
 • donosi odluke o udruživanju jedinica lokalne samouprave u savez i druge oblike organiziranja;
 • donosi odluke o proglašenju praznika jedinice lokalne samouprave;
 • donosi odluke o nagradama i priznanjima jedinica lokalne samouprave;
 • bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg vijeća;
 • donosi odluke o raspisivanju referenduma;
 • razmatra godišnje izvještaje o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima načelnika/ce;
 • osniva preduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa za jedinicu lokalne samouprave;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Članovi vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje vijeće donosi u okviru svojih nadležnosti.

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17