Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vijeća, za razmatranje nacrta i prijedloga odluka i drugih općih akata Vijeća i za pripremu i obavljanje drugih poslova za Vijeće obrazuju se stalna i povremena radna tijela.

Radna tijela Vijeća daju mišljenja, podnose prijedloge i izvještavaju Vijeće o pitanjima iz svog djelokruga, a odlučuju samo o pitanjima koja su im aktom Vijeća data u neposrednu nadležnost.

Radno tijelo ima predsjednika i određen broj članova, a može imati i zamjenika predsjednika.  Predsjednik radnog tijela Vijeća organizira rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama. U radno tijelo Vijeća mogu se imenovati i pojedini naučni, stručni ili javni radnici (vanjski članovi).

Radna tijela Vijeća mogu zauzimati stavove o pitanjima iz svog djelokruga ako sjednici prisustvuje većina članova radnog tijela. Usvajanje stavova i donošenje odluka radnog tijela vrši se većinom glasova svih članova. 

STALNA RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Stalna radna tijela su povjerenstva / komisije. Vijeće ima slijedeća stalna povjerenstva / komisije :

Povjerenstvo / Komisija  za Statut i propise 

 • prati provođenje Statuta; 
 • razmatra pitanja značajna za primjenu Statuta i daje inicijativu za izmjene i dopune Statuta;
 • ispituje i dostavlja Vijeću mišljenje o prijedlozima za izmjene i dopune Statuta;
 • provodi javnu raspravu o prijedlozima izmjena i dopuna Statuta ili prijedlozima odluka, te obavještava Vijeće o rezultatima javne rasprave;
 • razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom, zakonom, Statutom i pravnim sustavom kao i u pogledu nomotehničke  obrade, te Vijeću podnosi izvješće sa mišljenjem i prijedlozima i pravno-tehničkim ispravkama očiglednih grešaka u tekstu;
 • utvrđuje prečišćene tekstove odluka i drugih općih akata Vijeća;
 • utvrđuje prijedlog teksta autentičnog tumačenja odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće.

Prijedlozi ovog povjerenstva / komisije koji su formulirani kao izmjene ili dopune odluke ili drugog općeg akta unose se u njeno izvješće i smatraju se njenim amandmanima na prijedlog akta. 

U povjerensto / komisiju za statut i propise na temelju rješenja Općinskog vijeća Novi Travnik za mandatni period od 2020- 2024 imenovani su:

 1. Enisa Brljak Mehanović, predsjednica,
 2. Drago Tokalić, zamjenik predsjednika,
 3. Fabo Stanić, član,
 4. Kristina Dominović, član,
 5. Elvedin Subašić, član

Povjerenstvo / Komisija za proračun, financije i ekonomska pitanja

 • razmatra nacrt i prijedlog proračuna Općine;
 • prati provođenje izvršenja proračuna i odluka iz oblasti financija;
 • razmatra odluke o zaduživanju,reprogramiranju dugova i drugim novčanim obavezama Općine;
 • razmatra izvješće revizije;
 • razmatra izvješće o poslovanju javnih ustanova i poduzeća čiji je osnivač Općina;
 • razmatra i druga dokumenta iz oblasti financijskog poslovanja sukladno zakonu 

U povjerenstvo / komisiju za proračun, financije i ekonomska pitanja na temelju rješenja Općinskog vijeća Novi Travnik za mandatni period od 2020-2024 imenovani su:

 1. Nikola Milanović, predsjednik,
 2. Selver Zukić, zamjenik predsjednika,
 3. Nevzudin Brljak, član,
 4. Zvonimir Kajić, član,
 5. Besim Belegić, član

Povjerenstvo / Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge

 • razmatra prigovore, pritužbe, predstavke i prijedloge koje građani upućuju ili neposredno podnose Vijeću;
 • razmatra, analizira i proučava probleme kojima se pokreće pitanje odgovornosti javnih dužnosnika koje imenuje ili potvrđuje Vijeće;
 • daje mišljenje o podnesenim prigovorima, pritužbama, predstavkama i prijedlozima.

U povjerenstvo / komisiju za prigovore, predstavke i prijedloge na temelju rješenja Općinskog vijeća Novi Travnik za mandatni period od 2020- 2024 imenovani su:

 1. Ljubica Matošević, predsjednica,
 2. Menhurisa Hodžić, zamjenica predsjednice,
 3. Alma Beganović, član,

Povjerenstvo / Komisija za društvene djelatnosti 

Komisija za društvene djelatnosti razmatra pitanja koja se odnose na:

 • osnivanje, upravljanje, financiranje  i unapređenje ustanova predškolskog odgoja,osnovnog obrazovanja, zdravstva, kulture, socijalne zaštite i drugih ustanova iz nadležnosti Općine;
 • sport, kulturu, fizičku i tehničku kulturu;
 • partnerstvo Općine i nevladinog sektora u pružanju usluga;
 • zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa;
 • druga pitanja iz ove oblasti.

U povjerenstvo / komisiju za društvene djelatnosti  na temelju rješenja Općinskog vijeća Novi Travnik za mandatni period od 2020-2024 imenovani su:

 1. Stjepan Kolar, predsjednik,
 2. Sarajlić Edin, zamjenik predsjednika,
 3. Anel Skopljak, član,
 4. Toni Poljak, član,
 5. Muharem Karač - član

Povjerenstvo / Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova

Povjerenstvo za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova razmatra pitanja koja se odnose na:

 • osiguranje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda;
 • razvoj i probleme u realizaciji i zaštiti ljudskih prava i sloboda, te mjere za njihovu efikasniju zaštitu;
 • prijedloge koje dostave građani, uz obavještavanje podnositelja o ishodu;
 • peticije u vezi sa povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda, usvajajući odgovarajuće mjere i obavještavajući podnositelje i Vijeće o usvojenim odlukama;
 • ostvarivanje prava djeteta i ostvarivanje prava mladih;
 • organiziranje mladih i stvaranje uvjeta za njihovo afirmiranje u svim oblastima života i rada;
 • ravnopravnost spolova, posebno u vezi sa unapređenjem statusa žena;
 • razmatranje predloženih odluka i drugih akata sa stanovišta ravnopravnosti spolova i sprečavanja diskriminacije po osnovu spola. 

U povjerenstvo / komisiju za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova  na temelju rješenja Općinskog vijeća Novi Travnik za mandatni period od 2020- 2024 imenovani su:

 1. Arnel Zec, predsjednik,
 2. Ana Šindrić, zamjenica predsjednika,
 3. Nikola Marjanović, član,
 4. Katarina Stojčević, član,
 5. Jasmina Haskić, član

Povjerenstvo / Komisija  za izbor i imenovanja

Povjerenstvo za izbor i imenovanja razmatra pitanja koja se odnose na:

 • vođenje kandidacionog postupka;
 • utvrđivanje prijedloga za izbore, imenovanja i razrješenja iz nadležnosti Vijeća;
 • druga pitanja iz ove oblasti.

U povjerenstvo / komisiju za izbor i imenovanja na temelju rješenja Općinskog vijeća Novi Travnik za mandatni period od 2020-2024 imenovani su: 

 1. Marijan Marjanović, predsjednik
 2. Nermina Čakić, zamjenik predsjednika
 3. Fabo Stanić, član
 4. Asmir Brljak, član
 5. Lejla Belegić, član
 6. Mladen Zvirac, član
 7. Senad Džaja, član

Povjerenstvo / Komisija za  prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

Povjerenstvo za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju razmatra pitanja koja se odnose na:

 • uređenje prostora i zaštitu čovjekove okoline;
 • donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih planova uključujući zoniranje;
 • donošenje programa stambene, poslovne i druge izgradnje;
 • korištenje, upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem;
 • djelatnosti i objekte komunalne infrastrukture;
 • upravljanje prirodnim resursima;
 • druga pitanja iz ove oblasti.

U povjerenstvo / komisiju za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju na temelju rješenja Općinskog vijeća Novi Travnik za mandatni period od 2020-2024 imenovani su:

 1. Zahid Maličević, predsjednik
 2. Ivan Kvasina, zamjenik predsjednika
 3. Miloš Čukvas, član 

Povjerenstvo / Komisija  za poslove mjesnih zajednica

Povjerenstvo za poslove mjesnih zajednica razmatra  pitanja koja se odnose na:

 • postupak osnivanja mjesnih zajednica i promjene područja mjesnih zajednica, te izbor organa mjesnih zajednica;
 • podsticanje  međusobne suradnje mjesnih zajednica, povezivanje i udruživanje sredstava mjesnih zajednica za rješavanje pitanja od zajedničkog interesa;
 • planove i programe financiranja potreba mjesnih zajednica;
 • praćenje stanja u mjesnim zajednicama i razmatranje pitanja od značaja za razvoj mjesnih zajednica;
 • druga pitanja iz ove oblasti.

U povjerenstvo / komisiju za poslove mjesnih zajednica na temelju rješenja Općinskog vijeća Novi Travnik za mandatni period od 2020-2024 imenovani su:

 1. Anel Skopljak, predsjednik
 2. Vedran Dujmušić,zamjenik predsjednika
 3. Boro Radeljić, član,
 4. Emir Todorovac, član,
 5. Dragan Krišto, član

Administrativno povjerenstvo / komisija  

 • daje prijedloge Vijeću za unapređenje administrativnog menadžmenta vezanog za rad Vijeća;
 • priprema i utvrđuje prijedloge akata u vezi sa financijskim naknadama i drugim pravima za vijećnike i članove radnih tijela Vijeća;
 • utvrđuje pojedinačne naknade za vijećnike i članove radnih tijela Vijeća;
 • donosi pojedinačne akte o naknadama za angažovanje  stručnjaka u radu radnih tijela Vijeća, odnosno razmatra stručnu problematiku vezanu za rad Vijeća;
 • razmatra druga pitanja vezana za administrativni rad Vijeća.

U Administrativno povjerenstvo / komisiju na temelju rješenja Općinskog vijeća Novi Travnik za mandatni period od 2020-2024 imenovani su:

 1. Vera Čorić, predsjednica,
 2. Nevzudin Brljak, zamjenik predsjednice,
 3. Lejla Belegić, član

Vijeće  pored pobrojanih  imenuje i slijedeća povjerenstva/ komisije:

Povjerenstvo / Komisiju za žalbe čiji je zadatak rješavanje u drugostupanjskom postupku, po žalbama uloženim protiv prvostupanjskih akata načelnika, kada je načelnik rješavao na temelju propisa Općine. 

U povjerenstvo / komisiju za žalbe na temelju rješenja Općinskog vijeća Novi Travnik za mandatni period od 2020-2024 imenovani su:

 1. Anđelina Grubešić, predsjednica,
 2. Đemila Skopljak, zamjenica predsjednice,
 3. Đenana Džaja, član,

Rješenje o razrješenju člana Komisije za žalbe

Rješenje o imenovanju člana Komisije za žalbe

Etičko vijeće časti čije se nadležnosti utvrđuju Poslovnikom o radu Vijeća časti, čine :

 1. Josip Dujmušić, predsjednik,
 2. Arijana Ljubunčić, zamjenica predsjednika,
 3. Blagun Lovrinović, član,
 4. Aldin Palalić, član,
 5. Anesa Hodžić, član

Zadatci etičkog vijeća časti su:

 • Praćenje i nadziranje ponašanja izabranih predstavnika,
 • Razmatranje predstavki i žalbi za sve oblike kršenja Etičkog kodeksa ponašanja izabranih predstavnika općine Novi Travnik, 
 • Obavještavanje Općinskog vijeća o mišljenjima koje daje po predstavkama i žalbama
 • Obavještavanje javnosti , ukoliko etičko vijeće časti da mišljenje da postoji kršenje Etičkog kodeksa ponašanja izabranih predstavnika općine Novi Travnik 

Povjerenstvo / komisiju  za izbor korisnika donacije, podrške obnovi i povratku raseljenih lica

U povjerenstvo / komisiju za  izbor korisnika donacije, podrške obnovi i povratku raseljenih lica na temelju rješenja Općinskog vijeća Novi Travnik za mandatni period od 2020-2024 imenovani su:

 1. Šaban Delić, predsjednik,
 2. Mato Lozančić, zamjenik predsjednika,
 3. Anel Skopljak, član,
 4. Ivica Ćelam, član
 5. Ivan Budimir, član

Nadležnost povjerenstva / komisije je da po prijavama na konkurs koji raspiše Općina Novi Travnik za raspodjelu sredstava za povratnike sačinjava bodovnu listu sa potencijalnim korisnicima koji ispunjavaju uslove konkursa. Na osnovu te liste izvršit će se raspodjela sredstava.

Povjerenstvo / Komisija  za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

U povjerenstvo / komisiju za  procjenu prometne vrijednosti nekretnina na temelju rješenja Općinskog vijeća Novi Travnik za mandatni period od 2020-2024 imenovani su:

 1. Irena Tomažin, predsjednik,
 2. Dijana El Mazahreh, član,
 3. Haris Smajić, član,
 4. Ivanka Zirdum, zamjenski predsjednik,
 5. Amel Brljak, zamjenski član, 

Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

Povjerenstvo / Komisija ima zadatak da u skladu sa Zakonom vrši procjenu prometne vrijednosti nekretnina i to: poljoprivrednog, građevinskog i drugog zemljišta, zgrada, stanova, poslovnih prostora kao posebnih dijelova zgrada i drugih građevinskih objekata.

Povjerenstvo / Komisija za dodjelu nagrada i priznanja

U povjerenstvo / komisiju za dodjelu nagrada i priznanja na temelju rješenja Općinskog vijeća Novi Travnik za mandatni period od 2020-2024 imenovani su:

 1. Martina Kovač, predsjednica,
 2. Omer Sarajčić, zamjenik predsjednice,
 3. Andrea Zlatunić, član,
 4. Aladin Sinanović, član,
 5. Nermina Čakić, član

Nadležnost povjerenstva / komisije  propisana je Odlukom o javnim priznanjima Općine Novi Travnik ( „Službeni glasnik Općine Novi Travnik“,  broj 6/05), kojom se utvrđuju javna priznanja općine Novi Travnik, kriteriji i postupak dodjele. 

Povjerenstvo / Komisija za izbor u regulirane organe

U povjerenstvo / komisiju za  izbor u regulirane organe na temelju rješenja Općinskog vijeća Novi Travnik za mandatni period od 2020-2024 imenovani su:

 1. Drago Tokalić, predsjednik,
 2. Emir Letić, zamjenik predsjednika,
 3. Haris Smajić, član,
 4. Branko Brkan, član
 5. Arijana Šabanović, član

Povjerenstvo / Komisija  obavlja slijedeće poslove: 

 • raspisuje javni oglas za izbor na pozicije u regulirane organe,
 • pregleda prispjele prijave i provodi propisanu proceduru,
 • utvrđuje prijedlog rang liste sa najboljim kandidatima i dostavlja nadležnom organu na imenovanje

POVREMENA RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

Općinsko vijeće obrazuje i povremena radna tijela.

Povremena radna tijela razmatraju pitanja iz nadležnosti Vijeća koja nisu kontinuirano predmet rasprave ili odlučivanja. Povremena radna tijela obrazuju se zaključkom Vijeća.

Zaključkom iz prethodnog stavka utvrđuje se broj, sastav, djelokrug poslova, dužina mandata, način rada i  sredstava potrebna za rad povremenog radnog tijela.

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17