Načelnik/ca u okviru svoje nadležnosti:

  • predstavlja i zastupa jedinicu lokalne samouprave;
  • donosi akte iz svoje nadležnosti;
  • izrađuje i vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog budžeta, ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta;
  • predlaže odluke i druge opće akte vijeću;
  • provodi politiku jedinice lokalne samouprave u skladu sa odlukama vijeća, izvršava budžet jedinice lokalne samouprave i osigurava primjenu odluka i drugih akata vijeća;
  • izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno jedinici lokalne samouprave;
  • utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi jedinice lokalne samouprave;
  • donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi jedinice lokalne samouprave;
  • realizira saradnju jedinice lokalne samouprave s drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima vijeća i njegovih radnih tijela;
  • podnosi izvještaj vijeću o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i svojim aktivnostima.

Načelnik/ca odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže vijeću.

Odluka o usvajanju izjave o misiji, viziji i ciljevima u Općini Novi Travnik

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17