Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakt telefoni: 030 795 647

030 795 648

Mjesni ured Vodovod

Kontakt telefon: 030 528 -107

Mjesni ured Opara

Kontakt telefon: 030 527 -580

Radno vrijeme:

Matični ured Novi Travnik, svakim radnim danom od 08 do 16 sati

Mjesni ured Vodovod, Petak od 08h-12h

Mjesni ured Opara, Utorak od 08h-12h

Za sve druge informacije obratiti se na telefone Matičnog ureda Novi Travnik

Jedinstveni matični registar Federacije Bosne i Hercegovine

Jedinstveni matični registar Federacije Bosne i Hercegovine u operativnoj je funkciji od 30.06.2014. godine, čime su se stekli uvjeti za izdavanje izvoda i uvjerenja za građane koji su upisani u matične knjige u Federacije Bosne i Hercegovine.

Općina Novi Travnik osigurala je tehnički pristup Jedinstvenom Matičnom registru FBiH. Zakonom o matičnim knjigama u Federaciji BiH određene su nove nadležnosti jedinica lokalne samouprave. To su poslovi za koje su po ranijim propisima bili nadležni kantonalni i federalni MUP-ovi (upravni postupci za ispravku podataka u matičnim knjigama; naknadni upisi u matične knjige i sl.).

U matičnom uredu Novi Travnik i mjesnim uredima Opara i Vodovod od juna/lipnja mjeseca 2013. god. počelo se sa vođenjem novih matičnih knjiga i izdavanjem novih obrazaca izvoda iz matičnih knjiga.

Počevši od jula/srpnja mjeseca 2014. godine, nakon što je završena testna faza rada Jedinstvenog centralnog matičnog registra Federacije BIH koja je provedena u periodu 12.05.do 30.06. od strane Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave izvršene su sve neophodne pripreme i provjere u Jedinstvenom centralnom matičnom registru.

Općina Novi Travnik stvorila je tehničke uvjete kojim su ispunjene zakonske obaveze izdavanja izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga građanima koji su upisani u matične knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine , bez obzira na mjesto prebivališta. Izvodi i uvjerenja se mogu izdavati samo na osnovu verificiranih upisa u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana.

Uvođenje Jedinstvenog centralnog matičnog registra, kao elektronske baze koja sadrži podatke iz svih matičnih knjiga koje se vode u Federaciji BiH omogućava njihovu razmjenu i predstavlja istinsku i temeljnu reformu u oblasti rada sa podacima iz matičnih knjiga. Želimo informirati građane Općine Novi Travnik da je podacima iz Jedinstvenog centralnog matičnog registra moguće pristupati u Matičnom uredu Novi Travnik a ista procedura uvedena je i u mjesnim uredima Vodovod i Opara.

Kako bi građanima, korisnicima usluga matičnog ureda olakšali ostvarivanje njihovih prava, donosimo osnovne informacije o potrebnim dokumentima i procedurama za upis novorođene djece u matične knjige,prijava smrti i prijava sklapanja braka.

Prijava novorođene djece

Izmjenom zakona o matičnim knjigama iz oktobra 2014.g. upis djeteta u matičnu knjigu rođenih vrši se u općini-mjestu prebivališta majke.

Za prijavu rođenja djeteta u Općini Novi Travnik potrebni su sljedeći dokumenti:

Djeca rođena u braku (u zdravstvenoj ustanovi):

 • Prijava Porođaja i Prijava rođenja djeteta(Dobijaju se službeno od zdravstvene ustanove)
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih roditelja(ako brak nije sklopljen u Novom Travniku ili ako isti nije moguće dobiti putem CMR)
 • Uvjerenja o državljanstvu za oba roditelja ( ako ista nije moguće dobiti putem CMR)
 • Uvjerenja o prebivalištu roditelja ( svrha "Upis djeteta u MKR-ih" - dobijaju se u CIPS-u)
 • Lična/osobna karta roditelja( na uvid uz prisutnost jednog ili oba roditelja)
 • Rok za upis djeteta je 30. dana od dana rođenja.

Djeca rođena van braka:

 • Prijava porođaja i Prijava rođenja djeteta (Dobivaju se službeno od zdravstvene ustanove)
 • Izvod iz matične knjige rođenih roditelja(ako nisu rođeni u Novom Travniku ili ako iste nije moguće dobiti putem CMR)
 • Uvjerenja o državljanstvu za oba roditelja ( ako ista nije moguće dobiti putem CMR)
 • Uvjerenja o prebivalištu roditelja ( svrha "Upis djeteta u MKR-ih" - dobivaju se u CIPS-u)
 • Lična/osobna karta roditelja( na uvid uz prisutnost jednog ili oba roditelja)
 • Rok za upis djeteta je 30. dana od dana rođenja.

Prijava smrti

Izmjenom zakona o matičnim knjigama iz oktobra 2014.godine,upis činjenice smrti vrši se u matičnu knjigu u koja se vodi za mjesto u kojem je bilo posljednje prijavljeno prebivalište umrle osobe.

Za prijavu upisa činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih potrebno je:

 • Dvije potvrde o smrti (najmanje dvije i originalne koje dostavlja zdravstvena ustanova ili stranka lično u ovisnosti od mjesta smrti)
 • Nalaz mrtvozornika ( ako se smrt desila u Općini Novi Travnik i ako je smrt utvrdio ovlašteni mrtvozornik ili druga ovlaštena osoba)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih (ako je osoba u brakui nije sklopljen u Novom Travniku ili isti nije moguće dobiti putem CMR)
 • Uvjerenja o državljanstvu umrlog ( ako isti nije moguće dobiti putem CMR)
 • Uvjerenja o prebivalištu ( svrha "Upis činjenice smrti u MKU-ih" - dobija se u CIPS-u)
 • Lična/osobna karta umrlog ( ovjerena kopija)
 • Lična/osobna karta prijavitelja( na uvid)

Napomena:Rok za prijavu smrti je 30. dana. Nakon isteka roka od 30. dana upis činjenice smrti može se izvršiti samo na osnovu rješenja koje donosi nadležna služba Općine.

Upis u matičnu knjigu umrlih činjenice smrti koja je nastupila u inostranstvu

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • Internacionalni izvod iz matične knjige umrlih( ili drugog inostranog izvoda iz MK umrlih nadovjerenog APOSTILE ovjerom)
 • Dokaz o BH državljanstvu umrle osobe
 • Uvjerenje o prebivalištu umrle osobe
 • Lična/osobna karta umrle osobe( ako je umrli posjedovao-ovjerena kopija)

Napomena:Za podatke koji se ne nalaze upisani u inostranom izvodu, prijavitelj činjenice smrti , ako želi da se isti upišu u matičnu knjigu umrlih, podnijet će zahtjev nadležnoj službi Općine za donošenje rješenja o upisu istih.

Prijava za sklapanje braka

Ukoliko su budući bračni partneri državljani BiH, za sklapanje braka potrebni su sljedeći dokumenti:

 • Izvodi iz matične knjige rođenih(originalni)
 • Uvjerenja o državljanstvu
 • Uvjerenja o slobodnom bračnom stanju
 • Uvjerenja o prebivalištu
 • Lične/osobne karte (na uvid)

Za svjedoke, ukoliko su državljani BiH:

 • Lične /osobne karte( na uvid)
 • Potvrde o prebivalištu
 • Za svjedoke/svjedoka koji nije državljanin BiH:
 • Putna isprava(na uvid)
 • Potvrda o prijavi boravka ( iz MUP-a)

Napomena:Vjenčanje se zakazuje najmanje 30. dana prije željenog termina.

Ukoliko je jedan od bračnih partnera strani državljanin, za sklapanje braka potrebni su sljedeći dokumenti:

 • Izvodi iz matičnih knjiga rođenih(internacionalni izvod ili izvodi iz matične knjige rođenih nadovjereni APOSTILE ovjerom)
 • Uvjerenja o državljanstvu
 • Uvjerenja o slobodnom bračnom stanju
 • Uvjerenje da ne postoje zakonske smetnje za brak sa državljaninom/državljankom (NULLA OSTEA)
 • Lične/osobne karte na uvid( za stranog državljanina kopija putne isprave sa prevodom)
 • Uvjerenja o prebivalištu ( za stranog državljanina potvrda o prijavi boravka)

Takse za vjenčanje po odluci Općinskog vijeća:

 • U toku radnog vremena 70 KM
 • Van radnog vremen i subotom 100 KM
 • Nedjeljom i na dan vjerskih praznika 200 KM

Pristojbe za vjenčanje van službenih prostorija na užem urbanom području Novog Travnika:

 • U toku radnog vremena 150 KM
 • Van radnog vremena i subotom 200 KM
 • Nedjeljom i na dane vjerskih praznika 300 KM

Dokumenti

Informacija u vezi općina i gradova koji se odnose na zahtjeve građana
OUD 03-17 UPIS ČINJENICE DRŽAVLJANSTVA DJETETA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
OUD 03-18 UPIS ČINJENICA U MATIČNE KNJIGE
OUD 03-21 UPIS VJENČANJA U MATIČNU KNJIGU VJENČANIH
OUD 03-22 UPIS ČINJENICE SKLAPANJA BRAKA U MATIČNU KNJIGU VJENČANIH (INOSTRANI OBRAZAC)
OUD 03-25 UPIS ČINJENICE NACIONALNOSTI U MATIČNE KNJIGE
OUD 03-26 NAKNADNI UPIS ROĐENJA DJETETA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH   OBRAZAC 2
OUD 03-27 NAKNADNI UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
OUD 03-29 UPIS ČINJENICE ROĐENJA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH SA KONSTATACIJOM DRŽAVLJANSTVA BIH I FBIH (ZA OSOBE ROĐENE PRIJE 01.01.1998. GODINE – NA OSNOVU PREBIVALIŠTA NA DAN 06.04.1992. GODINE)
OUD 03-30 UPIS ČINJENICE ROĐENJA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH SA KONSTATACIJOM DRŽAVLJANSTVA BIH I FBIH (ZA OSOBE ROĐENE PRIJE 01.01.1998. GODINE – NA OSNOVU ROĐENJA NA TERITORIJI BIH)
OUD 03-31 UPIS ČINJENICE ROĐENJA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH (PO OSNOVU ČLANA 20. STAV 3. ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA)
OUD 03-32 UPIS, ISPRAVAK/PROMJENA PODATAKA U MATIČNOJ KNJIZI VJENČANIH
OUD 03-33 UPIS, ISPRAVAK/PROMJENA PODATAKA U MATIČNOJ KNJIZI DRŽAVLJANA

e-Matičar

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17