Nadležnosti načelnika

Načelnik/ca u okviru svoje nadležnosti:

 

·         predstavlja i zastupa jedinicu lokalne samouprave;

·         donosi akte iz svoje nadležnosti;

·         izrađuje i vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog budžeta, ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta;

·         predlaže odluke i druge opće akte vijeću;

·         provodi politiku jedinice lokalne samouprave u skladu sa odlukama vijeća, izvršava budžet jedinice lokalne samouprave i osigurava primjenu odluka i drugih akata vijeća;

·         izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno jedinici lokalne samouprave;

·         utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi jedinice lokalne samouprave;

·         donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi jedinice lokalne samouprave;

·         realizira saradnju jedinice lokalne samouprave s drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima vijeća i njegovih radnih tijela;

·         podnosi izvještaj vijeću o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i svojim aktivnostima.

 

Načelnik/ca odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže vijeću.