Notice

Općinsko vijeće

Vijeće u okviru svojih nadležnosti:

 

·         priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja statut jedinice lokalne samouprave;

·         usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta jedinice lokalne samouprave;

·         donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;

·         donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom;

·         donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave;

·         donosi odluke o zaduživanju;

·         donosi programe uređenja građevinskog zemljišta;

·         donosi plan korištenja javnih površina;

·         donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta;

·         donosi odluke o udruživanju jedinica lokalne samouprave u savez i druge oblike organiziranja;

·         donosi odluke o proglašenju praznika jedinice lokalne samouprave;

·         donosi odluke o nagradama i priznanjima jedinica lokalne samouprave;

·         bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg vijeća;

·         donosi odluke o raspisivanju referenduma;

·         razmatra godišnje izvještaje o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima načelnika/ce;

·         osniva preduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa za jedinicu lokalne samouprave;

·         donosi poslovnik o svom radu;

·         obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

 

Članovi vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje vijeće donosi u okviru svojih nadležnosti.