Notice

Articles

Kontakt

Općina Novi Travnik

Kralja Tvrtka bb

72290 Novi Travnik

opcina.novi.travnik@tel.net.ba  

 

Brojevi telefona pomoćnika načelnika i šefova odsjeka u Općini Novi Travnik

URED NAČELNIKA

Sekretarica

Fatija Silajdžija                                              795-601, 795-608 fax

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Sekretar općine

Jasmin Hodžić                                                  795-607, 795-612 fax

Inspektor za komunalne poslove i zaštitu okoline

Sijah Elvedin                                                   793-742

Inspektor za građenje,urbanizam i lokalne puteve

Zirdum Ivanka                                                793-742

OPĆINSKO VIJEĆE

Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove Općinskog vijeća

Sulejman Beganović                                       795-609

Predsjedavajući Općinskog vijeća

Slavko Marin                                                 795-610

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Pomoćnik načelnika

Blažević Mirjana                                            795-604

Šef odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu i radne odnose

Biljana Skopljaković                                      795-628

Šef odsjeka za društvene djelatnosti i usluge građanima

Menađer centra za uslugu građanima

Levarda Nela                                                 795-649

SLUŽBA ZA FINANSIJE I BUĐET

Pomoćnik Načelnika

Blagun Lovrinović                                         795-606

SLUŽBA ZA PRIVREDU, RAZVOJ,OBNOVU I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

Pomoćnik načelnika

Branko Brkan                                                795-605

Šef odsjeka za privredu i razvoj

Emir Letić                                                      795-626 

Šef odsjeka za obnovu i stambeno-komunalne poslove

Viktor Ramljak                                              795-629

SLUŽBA ZA URBANIZAM,IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I KATASTAR

Pomoćnik načelnika

Jasmin Skopljak                                             795-603

Šeg odsjeka za urbanizam i katastar

Mirsad Ibrić                                                   795-624

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU

Pomoćnik načelnika

Hamid Migalo                                               525-202

Predsjedavajuća Općinskog vijeća

U pripremi!

Sastav Općinskog vijeća

SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

U MANDATNOM PERIODU 2016-2020

U Općinskom vijeću Novi Travnik participiraju slijedeće političke stranke:

 1. HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HDZ 1990 – 9 mandata,
 2. STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE – 8 mandata,
 3. BPS SEFER HALILOVIĆ – 2 mandata,
 4. HRVATSKA STRANKA PRAVA BIH – 2 mandata,
 5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH – 2 mandata,
 6. STRANKA ZA BIH – 1 mandat,
 7. SBB FAHRUDIN RADONČIĆ – 1 mandat

Vijećnici u Općinskom vijeću su:

 1. ČAKIĆ NERMINA (SDA)
 2. HASANOVIĆ ALTANA (SDA)
 3. HODŽIĆ EDINA (SDA)
 4. KOPČIĆ MUHAMED (SDA)
 5. MEHINA ESAD (SDA)
 6. PALALIĆ ALDIN (SDA)
 7. SILAJDŽIJA SANEL (SDA)
 8. ZUKIĆ SELVER (SDA)
 9. JUKIĆ IVAN (HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HDZ 1990)
 10. KAJIĆ ZVONIMIR (HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HDZ 1990)
 11. KASALO LIDIJA (HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HDZ 1990)
 12. MARJANOVIĆ MARIJAN (HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HDZ 1990)
 13. MILANOVIĆ NIKOLA (HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HDZ 1990)
 14. STANIĆ MIJO (HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HDZ 1990)
 15. STANIĆ FABO (HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HDZ 1990)
 16. ZEKIĆ BOŽO (HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HDZ 1990)
 17. FIŠIĆ ROBERT (HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HDZ 1990)
 18. DELIĆ ŠABAN (BPS SEFER HALILOVIĆ)
 19. SKOPLJAK FIKRET (BPS SEFER HALILOVIĆ)
 20. DOMINOVIĆ ZDENKO (HSP BIH)
 21. MEDIĆ BOŽO (HSP BIH)
 22. ROSIĆ ATIF (SDP BIH)
 23. ŠAHINOVIĆ ALIJA (SDP BIH)
 24. DŽAJA SENAD (SBIH)  
 25. ZAHIROVIĆ SENAD (SBB FAHRUDIN RADONČIĆ) 

 

Nadležnosti načelnika

Načelnik/ca u okviru svoje nadležnosti:

 

·         predstavlja i zastupa jedinicu lokalne samouprave;

·         donosi akte iz svoje nadležnosti;

·         izrađuje i vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog budžeta, ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta;

·         predlaže odluke i druge opće akte vijeću;

·         provodi politiku jedinice lokalne samouprave u skladu sa odlukama vijeća, izvršava budžet jedinice lokalne samouprave i osigurava primjenu odluka i drugih akata vijeća;

·         izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno jedinici lokalne samouprave;

·         utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi jedinice lokalne samouprave;

·         donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi jedinice lokalne samouprave;

·         realizira saradnju jedinice lokalne samouprave s drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima vijeća i njegovih radnih tijela;

·         podnosi izvještaj vijeću o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i svojim aktivnostima.

 

Načelnik/ca odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže vijeću.

Općinsko vijeće

Vijeće u okviru svojih nadležnosti:

 

·         priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja statut jedinice lokalne samouprave;

·         usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta jedinice lokalne samouprave;

·         donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;

·         donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom;

·         donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave;

·         donosi odluke o zaduživanju;

·         donosi programe uređenja građevinskog zemljišta;

·         donosi plan korištenja javnih površina;

·         donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta;

·         donosi odluke o udruživanju jedinica lokalne samouprave u savez i druge oblike organiziranja;

·         donosi odluke o proglašenju praznika jedinice lokalne samouprave;

·         donosi odluke o nagradama i priznanjima jedinica lokalne samouprave;

·         bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg vijeća;

·         donosi odluke o raspisivanju referenduma;

·         razmatra godišnje izvještaje o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima načelnika/ce;

·         osniva preduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa za jedinicu lokalne samouprave;

·         donosi poslovnik o svom radu;

·         obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

 

Članovi vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje vijeće donosi u okviru svojih nadležnosti.

 

More Articles...

 1. Načelnik