Notice

Vijesti

Javni oglas o prodaji poslovnih prostora – trgovki u sklopu „Zelena pijaca/tržnica“ Novi Travnik putem Javnog nadmetanja - licitacije

BOSNA i HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE i HERCEGOVINE

SRREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA NOVI TRAVNIK

NAČELNIK

Broj: 01- 31- 1825/17

Novi Travnik, 06.09.2017. godine

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH», broj: 66/13 i 100/13), članova 2., 5., 7., i 8. Pravilnika o postupku Javnog konkursa  za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, općina i gradova («Službene novine FBiH», broj: 17/14) i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa o prodaji poslovnih prostora – trgovki u sklopu „Zelene pijace/tržnice“ Novi Travnik, putem javnog nadmetanja – licitacije  broj: 08-31-2026/16 od 15.09.2016. godine  Općinski načelnik r a s p i s u j e

J A V N I   O G L A S 

o prodaji poslovnih prostora – trgovki u sklopu „Zelena pijaca/tržnica“ Novi Travnik putem Javnog nadmetanja - licitacije 

 I   NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA – PRODAVCA ZEMLJIŠTA

Općina Novi Travnik, ul. Kralja Tvrtka bb, 72 290 Novi Travnik, telefon: 030 795 616, kontakt osoba: Biljana Skopljaković.

II  NAČIN PRODAJE  POSLOVNIH  PROSTORA – TRGOVKI  

Raspisuje se Javni oglas za prodaju poslovnih prostora – trgovki sa pripadajućim zemljištem (7 poslovnih prostora) u vlasništvu Općine Novi Travnik putem Javnog nadmetanja – druga licitacija, sa sanitarijama i ostavama, stupanj dovršenosti niski roh bau sistem, a objekti su izgrađeni u skladu sa projektom firme „Games“ d.o.o. Travnik

II/a Urbanističko tehnički uvjeti

Urbanističko-tehnički uvjeti za gradnju poslovnih prostra - trgovki, utvrđeni su u skladu sa Urbanističkim projektom Trgovačko-zanatskog centra „Zelene pijace/tržnice“ – izmjene i dopune („Službeni glasnik Općine Novi Travnik“, broj: 4/15).

Poslovni prostor broj 1.  označena kao k.p. 909/4 k.o. Novi Travnik, identična k.č. 320/117 k.o. Kasapovići, površine 50 m2

- poslovni prostor sastoji se od poslovnog dijela površine 39,91 m2, i toalet 3,58 m2, što ukupno iznosi 43,49 m2 korisne površine

Poslovni prostor broj 2.  označena kao k.p. 909/5 k.o. Novi Travnik, identična k.č. 320/118 k.o. Kasapovići, površine 50 m2

- poslovni prostor sastoji se od poslovnog dijela površine 39,91 m2, i toalet 3,58 m2, što ukupno iznosi 43,49 m2 korisne površine

Poslovni prostor broj 3.  označena kao k.p. 909/6 k.o. Novi Travnik, identična k.č. 320/119 k.o. Kasapovići, površine 50 m2

 poslovni prostor sastoji se od poslovnog dijela površine 39,91 m2, i toalet 3,58 m2, što ukupno iznosi 43,49 m2 korisne površine

Poslovni prostor broj 4.  označena kao k.p. 909/7 k.o. Novi Travnik, identična k.č. 320/120 k.o. Kasapovići, površine 51 m2

- poslovni prostor sastoji se od poslovnog dijela površine 41,00 m2, i toalet 3,58 m2, što ukupno iznosi 44,58 m2 korisne površine

Poslovni prostor broj 5.  označena kao k.p. 909/8 k.o. Novi Travnik, identična k.č. 320/121 k.o. Kasapovići, površine 24 m2

Ukupna korisna površina poslovnog prostora iznosi 20,42 m2

Poslovni prostor broj 6.  označena kao k.p. 909/9 k.o. Novi Travnik, identična k.č. 320/122 k.o. Kasapovići, površine 24 m2

Ukupna korisna površina poslovnog prostora iznosi 21,13 m2

Poslovni prostor broj 7.  označena kao k.p. 909/10 k.o. Novi Travnik, identična k.č. 320/123 k.o. Kasapovići, površine 24 m2

Ukupna korisna površina poslovnog prostora iznosi 21,13 m2

III   CIJENA POSLOVNIH  PROSTORA – TRGOVKI 

-          Početna prodajna cijena za poslovni prostor pod  rednim brojem 1.  iznosi 25.833,06 KM

-          Početna prodajna cijena za poslovni prostor pod  rednim brojem 2.  iznosi 25.833,06 KM

-          Početna prodajna cijena za poslovni prostor pod  rednim brojem 3.  iznosi 25.833,06 KM

-          Početna prodajna cijena za poslovni prostor pod  rednim brojem 4.  iznosi 26.480,52 KM

-          Početna prodajna cijena za poslovni prostor pod  rednim brojem 5.  iznosi 9.950,67 KM

-          Početna prodajna cijena za poslovni prostor pod  rednim brojem 6.  iznosi 10.273,40 KM

-          Početna prodajna cijena za poslovni prostor pod  rednim brojem 7.  iznosi 10.273,40 KM

IV   USLOVI PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA - TRGOVKI

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva fizička i pravna lica.

Osnovni kritetrijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja provest će se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuđač ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja uplaćene kapare.

Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje poslovnih prostora koji su predmet licitacije i uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama koje se prodaju svaki radni dan od 08 do 16 sati u prostorijama Službe za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Općine Novi Travnik, i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava.

V   NAČIN POLAGANJA KAPARE

Kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene poslovnog prostora iz tačke II/a (za svaki poslovni prostor ponaosob), koji su predmet javnog nadmetanja i ista se uplaćuje na žiro-račun Općine Novi Travnik, broj: 1549995000429981, vrsta prihoda: 722131, općina: 065 - Budžet Općine Novi Travnik, otvoren kod Intesa Sanpaolo Bank BiH d.d.

Dokaz o uplati kapare će biti potrebno predati Komisiji za provođenje javnog nadmetanja prije početka licitacije.

Kapara se neće vratiti ukoliko učesnik ne pristupi javnom nadmetanju ili odustane od svoje ponude.

Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupovinu poslovnog prostora, uplaćena kapara će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

VI   USLOVI I NAČIN PLAĆANJA CIJENE POSLOVNIH PROSTORA

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene prijave, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene, prenosa vlasništva i posjeda, propisanih naknada i obaveza iz tačke II  i III ovog javnog oglasa, te druga prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa ovim javnim oglasom i pozitivnim propisima.

Ako učesnik javnog nadmetanja odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat kapare.

Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu (kupovnu) cijenu za predmetni poslovni prostor (uz umanjenje plaćene kapare) uplatiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, smatrat će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povrat kapare.

Kupac se može uknjižiti kao vlasnik i preuzeti u posjed kupljenu nekretninu tek nakon što prodavcu – Općini Novi Travnik u propisanom roku uplati cjelokupnu prodajnu cijenu i naknade iz tačke III ovog Oglasa.

Nakon blagovremene uplate kupoprodajne cijene kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu predbilježbe prava vlasništva na svoje ime.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora, troškove upisa prenosa vlasništva i poreza na promet nepokretnosti u cjelosti snosi kupac.

VII   PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU

Sadržaj prijave:

Prijava za učešće na javnom nadmetanju podnosi se u pisanoj formi i mora sadržavati slijedeće:

-          za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona;

-          za pravna lica: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat;

-          broj poslovnog prostora za koju se odnosi prijava i za pravna i fizička lica.

Prilozi uz prijavu:

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti slijedeće:

-          dokaz o uplaćenoj kapari od 10% (primjerak uplatnice);

-         ovjerenu fotokopiju  Rješenja/Izvod iz sudskog registra za pravna lica;

-   ovjerenu fotokopiju Rješenja o obavljanje samostalne djelatnosti/obrta, ako je učesnik fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost/obrt.

VIII   DAN I MJESTO ODRŽAVANJA I IDENTIFIKACIJA UČESNIKA POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA

Javno nadmetanje će se održati u velikoj sali Općine Novi Travnik, dana 28.09. 2017. godine, sa početkom u 12:00 sati.

Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predana Komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizička lica koja učestvuju lično ili kao zastupnici/punomoćnicim podnosioca prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentovati važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

IX   ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Avaz“, krajnji rok do 25.09.2017. god..

Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u šalter Sali zgrade Općine Novi Travnik ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu: „Općina Novi Travnik, ul. Kralja Tvrtka bb, 72 290 Novi Travnik“, sa naznakom:

„Općina Novi Travnik 

Komisija za provođenje postupka prodaje poslovnih prostora – trgovki u sklopu „Zelene pijace/tržnice“ Novi Travnik“ putem Javnog nadmetanja - licitacije, NE OTVARATI“

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.

Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke VII ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve podatke predviđene oglasom.

Podnosioci neblagovremene prijave ili nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaćena kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnosiocu vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

Općina Novi Travnik ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

X   OSTALO

Sve dodatne informacije u vezi sa urbanističko-tehničkim uvjetima i druga pitanja u vezi prodaje poslovnih prostora – trgovki u sklopu „Zelene pijace/tržnice“ Novi Travnik mogu se dobiti lično u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Općine Novi Travnik, svakim radnim danom od 08,00-16,00 sati ili na brojeve telefona: 030 795 603, 030 795 616, od dana objavljivanja javnog oglasa do dana roka za dostavljanje ponude.

Javni oglas će se objaviti u dnevnim novinama i putem službene web stranice Općine Novi Travnik – www.ont.gov.ba, kao i na oglasnoj ploči Općine Novi Travnik.

NAČELNIK

Refik Lendo