Notice

Vijesti

Obavještenje za građane

Anketa o prehrambenim  i životnim navikama odraslog stanovništva u  Federaciji BIH

Federalni  Zavod za statistiku  u periodu prosinac/decembar 2016. - prosinac/decembar 2017., sukladno   Planu  provođenja  statističkih istraživanja od interesa za  Federaciju BIH na teritoriju općine Novi Travnik  provodit će Anketu  o prehrambenim  i životnim navikama odraslog  stanovništva, uz stručnu i  znanstvenu  podršku znanstvenika sa Sveučilišta Harvard (Boston, SAD).

Anketiranje domaćinstava obavljat će  anketari ovlašteni  od strane Federalnog Zavoda za statistiku.

Anketa o prehrambenim i životnim navikama odraslog stanovništva ima za cilj  prikupiti podatke koji će služiti za uspostavu sustava  praćenja indikatora kvaliteta življenja i prehrane u BIH te za unapređenje kvaliteta života stanovnika Bosne i Hercegovine i njenih budućih generacija.

Prikupljeni podaci, navode u  Federalnom Zavodu za statistiku, povjerljivi su  i koristit će se isključivo u statističke svrhe.