Notice

Služba za urbanizam, imovinsko pravne poslove i katastar

Služba za urbanizam, imovinsko pravne poslove i katastar obavlja slijedeće poslove:

 • blagovremeno izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti urbanizama, građenja, prostornog uređenja, imovinsko – pravnih, geodetskih i katastarskih poslova,
 • priprema i prati izradu i provođenje prostorno – planske i urbanističko – tehničke dokumentacije,
 • priprema nacrte propisa o korištenju zemljišta uključujući zoniranje,
 • izdaje urbanističke saglasnosti, priprema urbanističku dokumentaciju, izdaje odobrenja za građenje i dozvole za upotrebu građevine,
 • koncipira program rada od važnosti za prostorni i društveni razvoj u skladu sa strategijom razvoja Federacije, Kantona i Općine,
 • planira, programira, koordinira projektiranje, korištenje i zaštitu prostora,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u oblasti imovinsko – pravnih poslova i izdaje uvjerenja,
 • izrađuje propise i druge akte koje donose Općinsko vijeće i načelnik Općine iz oblasti imovinsko – pravnih, geodetskih i katastarskih poslova,
 • daje mišljenja, prijedloge i sugestije prilikom izrade propisa i drugih akata koje donose nadležni federalni i kantonalni organi iz oblasti za koje je Služba nadležna,
 • vrši imovinsko – pravne poslove u vezi sa nekretninama na kojima Općina ima pravo raspolaganja,
 • provodi postupke utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja, uređenja međa na dodijeljenom građevinskom zemljištu, utvrđivanja prava ranijeg vlasnika na promet nacionaliziranog zemljišta (pravo preče kupovine), uspostave ranijeg vlasničko – pravnog odnosa na građevinskom zemljištu, utvrđivanja naknade za preuzeto zemljište ranijim vlasnicima i utvrđivanja naknade u slučaju uspostave ranijeg vlasničko – pravnog odnosa na građevinskom zemljištu,
 • vrši pripremne radnje kod utvrđivanja općeg interesa i priprema prijedloge rješenja za Općinsko vijeće,
 • provodi postupke preuzimanja i dodjele zemljišta, utvrđivanja površine zemljišta potrebne za redovnu upotrebu objekta u slučaju kada regulacionim planom ili planom parcelacije nije utvrđena, utvrđivanja gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja, utvrđivanja stvarnih služnosti, utvrđivanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta i povrata napuštenih nekretnina,
 • provodi postupke u vezi sa eksproprijacijom i deeksproprijacijom zemljišta,
 • provodi postupke u vezi sa priznavanjem prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
 • provodi konkurs za ostvarivanje prava na izgradnju stanova i vrši druge poslove iz nadležnosti organa državne službe u skladu sa Zakonom o nadziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova i dogradnji stanova ("Službene novine SBK/KSB", broj15/00),
 • izjašnjava se po podnesenim tužbama,
 • vodi evidenciju korištenja imovine Općine,
 • premjer, uspostavljanje, i obnova katastra nekretnina,
 • izrađuje karte, postavlja i održava mreže geodetskog premjera, izrađuje projekte komasacije zemljišta, kartografira i izrađuje osnovne karte,
 • obavlja poslove katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta, te uređuje ljestvice katastarskog prihoda i upis prava na nekretnine,
 • vrši poslove vještačenja i druge poslove iz djelokruga katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko – pravnih poslova,
 • sačinjava godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analizu izvršenja poslova i izvještaj o radu,
 • druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave, a po svojoj vrsti, srodnosti i međusobnoj funkcionalnoj povezanosti spadaju u poslove koje obavlja ova Služba.