Notice

Služba za privredu, razvoj, obnovu i stambeno komunalne poslove

Služba za privredu, razvoj, obnovu i stambeno komunalne poslove obavlja sljedeće poslove:

 • provodi zakone, odluke i druge propise, te opće i pojedinačne akte iz oblasti privrede, razvoja, obnove i stambeno-komunalne problematike,
 • priprema programe istraživanja u oblasti privrede, poduzetništva i lokalnog ekonomskog razvoja i predlaže metodološka rješenja,
 • rješava po zahtjevima iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede,
 • organizira izradu i prati implementaciju strategije i planova razvoja općine,
 • izrađuje i prati realizaciju projekata iz oblasti privrede,
 • priprema propise u okviru cjelokupne privredne politike, te podstiče privredni i društveni razvoj općine,
 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službenih evidencija,
 • sačinjava informacije, godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analizu izvršenja poslova i izvještaj o radu,
 • priprema propise u vezi s utvrđivanjem stambene politike, uključujući donošenje propisa koji se odnose na uređenje i izgradnju stambenih objekata,
 • vodi prvostepeni upravni postupak u stambenoj oblasti, prati i analizira stanje te pokreće inicijativu za rješavanje problema u toj oblasti,
 • informira Općinsko vijeće i načelnika Općine o stanju u stambenoj oblasti,
 • obavlja stručni nadzor u komunalnoj oblasti,
 • vrši uspostavu komunalnog reda i koordinira poslove iz komunalne oblasti,
 • sudjeluje u utvrđivanju programa obavljanja usluga i utvrđivanju strukture finansiranja zajedničke komunalne potrošnje, te prati stanje u oblasti individualne komunalne potrošnje,
 • vrši upravne i druge stručne poslove, prikupljanje i obradu podataka o izbjeglicama i raseljenim osobama, stvara uslove za povratak izbjeglih i raseljenjih lica, obavlja poslove u vezi sa obnovom porušenih objekata,
 • koordinira i organizira aktivnosti na evidentiranju, procjeni i utvrđivanju šteta prouzrokovanih ratnim razaranjima,
 • izrađuje godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analize izvršenja poslova i izvještaje o radu,
 • druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave, a po svojoj vrsti, srodnosti i međusobnoj funkcionalnoj povezanosti spadaju u poslove koje obavlja ova Služba.