Notice

Vijesti

JAVNI UVID u nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona 2005.-2025

Općinska služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar, obavještava građanstvo da je u toku javni uvid u nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona 2005.-2025.

  1. Javni uvid u nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona 2005.-2025. održat će se u periodu od 21.01.2021. godine do 21.02.2021.godine u Centru za dozvole Općine Novi Travnik u analognom obliku grafičkog prikaza i tekstualnom dijelu. Plan će biti moguće pregledati elektronski na stranici Nosioca izrade Plana www.ipsa-institut.com, te stranici općine www.ont.gov.ba.
  2. Zainteresovana pravna i fizička lica informacije o Planovima i stručnu pomoć mogu dobiti na mjestu predviđenom za uvid.
  3. Primjedbe na Planove predaju se u pisanom obliku, na naznačena mjesta u Centru za dozvole Općine Novi Travnik ili na adresu elektronske pošte urbanizam@ont.gov.ba najkasnije do završetka javnog uvida.

Nakon isteka roka predviđenog za javni uvid i davanja primjedbi i sugestija, održat će se javna rasprava koju će voditi Nosilac izrade Plana – Ipsa institut Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK  kao Nosiocem pripreme Plana, a o čemu će javnost biti naknadno i pravovremeno obaviještena.

U Novom Travniku, dana 20.01.2021.godine