Notice

Upućen Nacrt proračuna za 2013. godinu u javnu raspravu

 

U četvrtak, 31.01.2013. godine u sali Općine Novi Travnik održana je 3. redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice sa primjedbama vijećnika ,predlagač je sa predloženog dnevnog reda povukao točku tri(3) budući je nadležna služba u  skraćenoj  proceduri, u skladu sa zakonskom regulativom riješila predmetno pitanje.

Vijećnici Općinskog vijeća Novi Travnik  na trećoj redovitoj sjednici donijeli su Zaključak o upućivanju Nacrta proračuna Općine Novi Travnik za 2013. godinu na javnu raspravu . Većina predsjednika Klubova političkih partija koji participiraju u Općinskom vijeću iskoristila je priliku da u   raspravi po  predmetnoj točci naznače u kojim oblastima je po stavu stranke koju zastupaju potrebno izvršiti intervencije u proračunu a na što će djelovati  amandmanski.  Nadležna općinska služba u kratkom vremenu  odredit će mjesto i vrijeme  održavanja javne rasprave, o čemu će građani biti  obaviješteni putem javne objave na lokalnim medijima, web stranici Općine i  oglasnim pločama u zgradi  Općine Novi Travnik.

Sa 22 glasa za, Općinsko vijeće donijelo je  Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje sporazuma o izvansudskoj nagodbi za izmirenje obveza.

Nakon uvodnih objašnjenja nadležne Službe, vijećnici Općinskog vijeća Novi Travnik donijeli su  Rješenje o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Zdravka Mitrovića iz Novog Travnika, Rješenje o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Dragu Jolić iz Novog Travnika, Rješenje o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za JP Veterinarska stanica d.o.o. Novi Travnik i  Rješenje o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi privođenja trajnoj namjeni od ranijeg vlasnika i posjednika PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik na Općinu Novi Travnik.

Nešto duža rasprava vođena je po pitanju donošenja  Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje, radi izgradnje poljoprivrednog dobra-štale za krave na lokalitetu Čamića brdo, Stojkovići, Novi Travnik ali nakon usuglašavanja stavova i tumačenja odredbi  Poslovnika o radu, većinom glasova odluka je donesena.

Na  trećoj redovitoj sjednici  raspravljano je  o imenovanju članova  Povjerenstava Općinskog vijeća. U odnosu na prijedlog , izmjena je izvršena samo u Povjerenstvu za društvene djelatnosti budući je predloženi vijećnik tražio da se ne imenuje u Povjerenstvo.

U nastavku sjednice donijeta su slijedeća rješenja:

  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prigovore, predstavke i prijedloge,
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za društvene djelatnosti,
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju,
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za poslove mjesnih zajednica,
  • Rješenje o imenovanju Administrativnog povjerenstva,
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor korisnika donacije,
  • Rješenje o imenovanju Etičkog vijeća časti

Prijedlog Odluke o usvajanju liste projekata, planiranih za realizaciju po programu IFAD-a  bila je točka dnevnoga reda  na koju su vijećnici djelovali amandmanski. O svakom amandmanu  pojedinačno se glasovalo a kako je većina nazočnih  vijećnika pri glasovanju  bila suzdržana, amandmani su odbijeni. Odluka o usvajanju liste projekata, planiranih za realizaciju po programu IFAD-a  donesena je u predloženom obliku.

Općinsko vijeće Novi Travnik donijelo je i  Odluku o zaštiti izvorišta za piće „Oparac“ .