Vijesti

JAVNI POZIV za financiranje poduzetnika općine Novi Travnik u UniCredit Bank d.d. po posebnim komercijalnim uslovima do 31.12.2012.

Published on Wednesday, 17 October 2012 10:20

 

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji na realizaciji projekata poticanja poduzetnika općine Novi Travnik potpisanog između predstavnika Općine i UniCredit Bank d.d. Mostar 2012.godine, Općinski načelnik objavljuje:

 

JAVNI POZIV

 

za financiranje poduzetnika općine Novi Travnik u UniCredit Bank d.d. po posebnim komercijalnim uslovima do 31.12.2012.


 

I. Predmet javnog poziva

 

Sukladno uvjetima potpisanog Ugovora o poslovnoj saradnji između Općine Novi Travnik i UniCredit Bank 2012.godine Općinski načelnik objavljuje poziv za podnošenje zahtjeva za kreditiranje u UniCredit Bank d.d. po posebnim komercijalnim uvjetima do 31.12.2012. godine, a s ciljem promocije i poticanja poduzetništva na području Općine.

Ugovorom o poslovnoj saradnji na realizaciji projekata poticanja poduzetnika Općine definisani su slijedeći kreditni proizvodi na koje se odnose posebni komercijalni uvjeti kao i osnovni uvjeti za odobravanje istih:

 

Vrsta kredita

Dugoročni kredit za ulaganje u osnovna sredstva


Valuta kredita:

  • BAM (za kredit s rokom povrata do 7 godina
  • BAM uz valutnu klauzulu vezanu za EUR (za kredite s rokom povrata dužim od 7 godina),

 

Namjena kredita:

Osnovna namjera kredita je financiranje osnovnih sredstava kod izgradnje poslovnih prostora, nabavke vozila, refinanciranja ranije uzetih kredita i započetih investicija. Obzirom na namjene koje se financiraju, rok na koji se daje kredit mora biti uskleđen sa rokovima investicije koja je predmet financiranja.

Visina kredita

Minimalni iznos kredita je 5.000 KM

Rok i način otplate kredita:

Preko 1 do 10 godina.

Vlastito učešće:

Minimalno 20% ukupnog iznosa investicije.

Razdoblje početka

(Grace period):

Maksimalno do 12 mjeseci ovisno o namjeni kredita. Grace period je uključen u rok vraćanja kredita.

 

 

 

Instrumenti osiguranja:

Ovisno o vrsti transakcije, kvaliteti klijenta, izloženosti Banke prema klijentu, procedurama Banke i zakonskim aktima, dugoročni kredit može biti pokriven sljedećim instrumentima osiguranja:

 Osnovni instzrumenti osiguranja:

  • Bianco vlastita mjenica uz mjenično ovlaštenje za popunu;
  • Ugovorna ovlast a naplatu potraživanja sa svih računa klijenta;
  • Založno pravo na nekretninama (prvi red) i pokretninama (osim plasmanapokrivenih prvoklasnim instrumentima osiguranja:depozitom, bankovnom garancijom prvoklasne banke, državnom garancijom i dr.) vinkulirano u korist Banke.

Ovisno o procjeni kreditnog rizika mogu se ugovoriti i drugi instrumenti osiguranja u skladu s važećom Politikom instrumenata osiguranja tražbina Banke.

  

II. Posebni komercijalni uvjeti

 

Posebni komercijalni uvjeti se odnose na sniženje kamatne stope i naknadu za obradu iznad navedene vrste kredita:

  

III. Korisnici posebnih komercijalnih uvjeta

Aplicirati za kredit na temeljem Javnog poziva i Ugovora o poslovnoj saradnji mogu svi poduzetnici:

  

IV. Procedura odobravanja kredita po posebnim komercijalnim uvjetima

 

  1. Poduzetnici zainteresovani za ovu vrstu financiranja obraćaju se u poslovnicu UniCredit Bank, Bankaru za poduzetničko bankarstvo za informacije o uvjetima financiranja te ukoliko ispunjavaju uvjete potrebne za kredit podnose zahtjev za kreditiranje.
  2.  Prodajno osoblje Banke će na temelju Bančinih instrukcija i uputa poduzetnike s područja Općine informisati o uslovima i potrebnoj dokumentaciji za odobrenje kredita.
  3. Banka će zaprimati poduzetničke zahtjeve za kredit u skladu sa uslovima javnog poziva i odredbama Ugovora te analizirati poduzetničke zahtjeve u skladu sa svojim internim aktima i odredbama.
  4.  Nakon analize pojedinog zahtjeva Banka će u skladu sa svojim internim aktima donijeti odluku po svakom pojedinačnom zahtjevu za odobrenjem kredita.
  5.  Diskreciono i neosporno je pravo Banke temeljem kojeg može odbiti odobravanje kredita za one potencijalne klijente za koje ne utvrdi kako ne ispunjavaju uslove propisane internim aktima/poslovnim politikama Banke ili dostave neispravnu dokumentaciju.
 

      V. Rok za podnošenje zahtjeva za kredit

Javni poziv ostaje otvoren do 31.12.2012.godine od dana objave u dnevnim novinama.