Notice

Articles

Služba za komunalne djelatnosti, obnovu i stambene poslove

Služba za komunalne djelatnosti, obnovu i stambene poslove:

 • provodi zakone, odluke i druge propise, te opće i pojedinačne akte iz oblasti komunalnih djelatnosti, obnove i stambenih poslova,
 • provodi sve projekte u oblasti komunalne infrastrukture,
 • prati stanje komunalne infrastrukture i predlaže mjere za poboljšanje stanja,
 • sarađuje sa javnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima u obavljanju poslova iz oblasti komunalnih djelatnosti,
 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službenih evidencija,
 • sačinjava informacije, godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analizu izvršenja poslova i izvještaj o radu
 • priprema propise u vezi s utvrđivanjem stambene politike, uključujući donošenje propisa koji se odnose na uređenje i izgradnju stambenih objekata,
 • vodi prvostepeni upravni postupak u stambenoj oblasti, prati i analizira stanje te pokreće inicijativu za rješavanje problema u toj oblasti
 • informira Općinsko vijeće i načelnika Općine o stanju u stambenoj oblasti
 • sudjeluje u utvrđivanju programa obavljanja usluga i utvrđivanju strukture finansiranja zajedničke komunalne potrošnje, te prati stanje u oblasti individualne komunalne potrošnje,
 • vrši uspostavu komunalnog reda i koordinira poslove iz komunalne oblasti
 • obavlja stručni nadzor u komunalnoj oblasti,
 • donosi rješenja o komunalnoj naknadi za stambene prostore (kuće i stanovi) i garaže;
 • stara se o zaštiti životne sredine,
 • vrši upravne i druge stručne poslove, prikupljanje i obradu podataka o izbjeglicama i raseljenim osobama, stvara uslove za povratak izbjeglih i raseljenjih lica, obavlja poslove u vezi sa obnovom porušenih objekata,
 • koordinira i organizira aktivnosti na evidentiranju, procjeni i utvrđivanju šteta prouzrokovanih ratnim razaranjima,
 • izrađuje godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analize izvršenja poslova i izvještaje o radu,
 • druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave, a po svojoj vrsti, srodnosti i međusobnoj funkcionalnoj povezanosti spadaju u poslove koje obavlja ova Služba.

Služba za civilnu zaštitu

Služba za civilnu zaštitu obavlja sljedeće poslove:

 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine,
 • izrađuje procjenu ugroženosti za područje općine,
 • priprema program i plan zaštite i spašavanja od prirodnih i dugih nesreća u općini,
 • prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite,
 • organizira izvođenje i praćenje realizacije obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
 • vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite, osigurava njihovo opremanje materijalno – tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,
 • priprema materijale u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine,
 • organizira centre osmatranja i uzbunjivanja,
 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
 • izrađuje godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analize izvršenja poslova i izvještaje o radu,
 • vrši i druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima,
 • koordinira rad mjesnih zajednica, te obavlja poslove koji se odnose na mjesne zajednice iz nadležnosti organa uprave,
 • poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području Općine u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje profesionalne vatrogasne jedinice,
 • preduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih poslova potrebnih za efikasan rad i funkcionisanje te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje saradnju sa Kantonalnom upravom CZ,
 • definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva, u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini, a što se vrši u saradnji sa ostalim službama za upravu općine,
 • izrađuje plan zaštite od požara općine i osigurava njegovu realizaciju uz učešće službi za upravu Općine,
 • planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice i drugih osoba koje se bave poslovima vatrogastva,
 • pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara,
 • ostvaruje saradnju sa pravnim osobama u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara van objekta i prostora pravne osobe na području Općine,
 • ostvaruje saradnju sa službama CZ susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa za žaštitu od požara,
 • druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave, a po svojoj vrsti, srodnosti i međusobnoj funkcionalnoj povezanosti spadaju u poslove koje obavlja ova Služba.

Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj

Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj:

 • provodi zakone, odluke i druge propise, te opće i pojedinačne akte iz oblasti privrede, razvoja ,poduzetništva i obrta
 • priprema programe istraživanja u oblasti privrede, poduzetništva i lokalnog ekonomskog razvoja i predlaže metodološka rješenja,
 • rješava po zahtjevima iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede,
 • organizira izradu i prati implementaciju strategije i planova razvoja općine,
 • izrađuje i prati realizaciju projekata iz oblasti privrede,
 • priprema plan javnih nabavki, pokreće i prati provođenje postupaka javnih nabavki i vodi propisane evidencije o javnim nabavkama,
 • priprema propise u okviru cjelokupne privredne politike, te podstiče privredni i društveni razvoj općine,
 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službenih evidencija,
 • vodi prvostepeni upravni postupak u oblasti iz nadležnosti službe, prati i analizira stanje te pokreće inicijativu za rješavanje problema u toj oblasti,
 • sačinjava informacije, godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analizu izvršenja poslova i izvještaj o radu,
 • druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave, a po svojoj vrsti, srodnosti i međusobnoj funkcionalnoj povezanosti spadaju u poslove koje obavlja ova Služba.

Služba za urbanizam, imovinsko pravne poslove i katastar

Služba za urbanizam, imovinsko pravne poslove i katastar obavlja slijedeće poslove:

 • blagovremeno izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti urbanizama, građenja, prostornog uređenja, imovinsko – pravnih, geodetskih i katastarskih poslova,
 • priprema i prati izradu i provođenje prostorno – planske i urbanističko – tehničke dokumentacije,
 • priprema nacrte propisa o korištenju zemljišta uključujući zoniranje,
 • izdaje urbanističke saglasnosti, priprema urbanističku dokumentaciju, izdaje odobrenja za građenje i dozvole za upotrebu građevine,
 • koncipira program rada od važnosti za prostorni i društveni razvoj u skladu sa strategijom razvoja Federacije, Kantona i Općine,
 • planira, programira, koordinira projektiranje, korištenje i zaštitu prostora,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u oblasti imovinsko – pravnih poslova i izdaje uvjerenja,
 • izrađuje propise i druge akte koje donose Općinsko vijeće i načelnik Općine iz oblasti imovinsko – pravnih, geodetskih i katastarskih poslova,
 • daje mišljenja, prijedloge i sugestije prilikom izrade propisa i drugih akata koje donose nadležni federalni i kantonalni organi iz oblasti za koje je Služba nadležna,
 • vrši imovinsko – pravne poslove u vezi sa nekretninama na kojima Općina ima pravo raspolaganja,
 • provodi postupke utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja, uređenja međa na dodijeljenom građevinskom zemljištu, utvrđivanja prava ranijeg vlasnika na promet nacionaliziranog zemljišta (pravo preče kupovine), uspostave ranijeg vlasničko – pravnog odnosa na građevinskom zemljištu, utvrđivanja naknade za preuzeto zemljište ranijim vlasnicima i utvrđivanja naknade u slučaju uspostave ranijeg vlasničko – pravnog odnosa na građevinskom zemljištu,
 • vrši pripremne radnje kod utvrđivanja općeg interesa i priprema prijedloge rješenja za Općinsko vijeće,
 • provodi postupke preuzimanja i dodjele zemljišta, utvrđivanja površine zemljišta potrebne za redovnu upotrebu objekta u slučaju kada regulacionim planom ili planom parcelacije nije utvrđena, utvrđivanja gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja, utvrđivanja stvarnih služnosti, utvrđivanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta i povrata napuštenih nekretnina,
 • provodi postupke u vezi sa eksproprijacijom i deeksproprijacijom zemljišta,
 • provodi postupke u vezi sa priznavanjem prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
 • provodi konkurs za ostvarivanje prava na izgradnju stanova i vrši druge poslove iz nadležnosti organa državne službe u skladu sa Zakonom o nadziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova i dogradnji stanova ("Službene novine SBK/KSB", broj15/00),
 • izjašnjava se po podnesenim tužbama,
 • vodi evidenciju korištenja imovine Općine,
 • premjer, uspostavljanje, i obnova katastra nekretnina,
 • izrađuje karte, postavlja i održava mreže geodetskog premjera, izrađuje projekte komasacije zemljišta, kartografira i izrađuje osnovne karte,
 • obavlja poslove katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta, te uređuje ljestvice katastarskog prihoda i upis prava na nekretnine,
 • vrši poslove vještačenja i druge poslove iz djelokruga katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko – pravnih poslova,
 • sačinjava godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analizu izvršenja poslova i izvještaj o radu,
 • druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave, a po svojoj vrsti, srodnosti i međusobnoj funkcionalnoj povezanosti spadaju u poslove koje obavlja ova Služba.

Služba za finansije i budžet

Služba za finansije i budžet obavlja slijedeće poslove:

 • provodi zakone, odluke i druge propise, te opće i pojedinačne akte iz oblasti financija, budžeta i trezora,
 • vrši izradu i prati izvršenje budžeta, izradu godišnjih, periodičnih i operativnih financijskih izvještaja,
 • analizira financijske mogućnosti i zaduženja Općine, predlaže mjere za sprečavanje prekoračenja potrošnje planiranih i raspoloživih sredstava,
 • obavlja poslove financijskog i materijalnog knjigovodstva,
 • vodi poslovanje putem trezora poštujući sve module,
 • prati namjensku upotrebu budžetskih sredstava kod nižih potrošačkih jedinica i drugih budžetskih korisnika,
 • izrađuje prijedloga akata iz oblasti financija i budžeta,
 • inicira programe mjera za unapređenje u ovoj oblasti,
 • rješava po zahtjevima iz oblasti financija i budžeta,
 • izrađuje i prati realizaciju projekata iz oblasti financija,
 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na temelju službenih evidencija,
 • sačinjava informacije, godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analizu izvršenja poslova i izvješće o radu,
 • vrši i druge poslove iz oblasti financija, koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog tijela uprave.