Articles

JAVNA NABAVA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

Category: Vijesti
Published on Friday, 14 July 2017 16:15
Written by Alem
Hits: 710

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU RADOVA JAVNA NABAVA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI DODATNI RADOVI „V-FAZA- O.Š. Safvet beg-Bašagić –Ograda kompleks sa kapijama, dio građevinskih radova na kompleksu, zemljani radovi vanjskog uređenja, vanjski hidrantski prsten i vanjska rasvjeta“